Gönüllü Anlaşmalar

Son Başvuru Tarihi: Yönetmelik değişikliği nedeniyle 01-31 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuru alınmayacak olup başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Gönüllü Anlaşma yapılarak enerji yoğunluklarının azaltılmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile yaptığı anlaşmayı ifade etmektedir.

Gönüllü Anlaşma destekleri anlaşma dönemi sonunda taahhütlerini yerine getiren işletmelere verilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ekim ayında Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru olabilir.

Gönüllü Anlaşma Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

Kılavuzlar
Başvuru Formu
Enerji Yoğunluğu Azaltımına İlişkin Sözleşme
Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmelere Ait İzleme Formları
Sektör Sınıflamaları

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
- Endüstriyel işletmenin Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odasına bağlı olduğunu gösteren ıslak imzalı belge,
- Endüstriyel işletmenin Kanun kapsamındaki enerji yöneticisi görevlendirilmesi veya enerji yönetim birimi kurulması ile ilgili ıslak imzalı belgeler, (Bildirilen enerji yöneticisi veya enerji yöneticilerinin endüstriyel işletmede çalıştığını gösterir belgeler)
- Endüstriyel işletmenin Kanun kapsamındaki Genel Müdürlüğe yıllık bildirimde bulunulması ile ilgili yükümlülüklerini başvuru tarihi itibariyle yerine getirmiş olduğunu gösteren ıslak imzalı belgeler, (Belgeler başvuru yılından önceki son beş yıla ait verileri kapsayacak şekilde olacak).
- Desteklere ilişkin yürürlükteki mevzuatın, sözleşme döneminde Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak mevzuatın veya yapılacak mevzuat değişikliğinin kabul edildiğini beyan eden ıslak imzalı taahhütname,
- TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesinin noter onaylı sureti veya Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge,
- Başvuru formunu onaylayan kişilerin, işletmeyi temsil etiğini gösteren imza sirkülerinin noter onaylı sureti,
- Üretim Bilgileri tablosunu onaylayan yeminli mali müşavir veya mali müşavirin bağlı olduğu odadan alınmış ıslak imzalı faaliyet belgesi,

Yıllar İtibariyle Gönüllü Anlaşma Yapılması Uygun Bulunan İşletmeler
2017 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapmaya Karar Verilen Endüstriyel İşletmeler
2016 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
2013 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
2012 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
2010 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
2009 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler

Enerji Yoğunluklarını Azaltan ve Artıran İşletmelere İlişkin Bilgiler
2017 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapmaya Karar Verilen Endüstriyel İşletmeler
Enerji Yoğunluğuna ait İzleme dönemi 2020 yılı sonunda tamamlanacağından, enerji yoğunluklarını azaltan ve artıran işletmelere ilişkin bilgiler 2021 yılında açıklanacaktır.

2016 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler
Enerji Yoğunluğuna ait İzleme dönemi 2019 yılı sonunda tamamlanacağından, enerji yoğunluklarını azaltan ve artıran işletmelere ilişkin bilgiler 2020 yılında açıklanacaktır.

2013 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler
2013 Yılı Enerji Yoğunluğu Artırım Azaltımına İlişkin Bilgiler

2012 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler
2012 Yılı Enerji Yoğunluğu Artırım Azaltımına İlişkin Bilgiler

2010 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler
2010 Yılı Enerji Yoğunluğu Artırım Azaltımına İlişkin Bilgiler

2009 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler
2009 Yılı Enerji Yoğunluğu Artırım Azaltımına İlişkin Bilgiler

Sayfa Başına Dön | Anasayfa